Vakıf Kurarken Nelere Dikkat Etmelisiniz

Geçtiğimiz dönemde bir vakfın kuruluşu sürecinde rol oynadım. Bu dönemde vakıf sürecine dair insanların tecrübelerini toplamaya çalıştım. Ancak hiçbir yerde derli toplu şekilde vakıf kurma sürecinin incelikleri ve ipuçlarına rastlamadım. O zaman ben yazayım dedim.

 

Vakıf kurarken yapmanız gerekenleri adım adım yazıyorum. İlgilisine:

 

1. Vakfı Kim Kuruyor?

Çalışmanızın ilk aşamasında bir kurucu listesi oluşturmanız gerekiyor. Bir sayı sınırlaması yok.

 

2. Vakfı kim yönetiyor?

Vakıfların yönetim organı mütevelli heyet. Kendiniz bir MH sayısı belirlemelisiniz. Ayrıca bir yönetim kurulu olmalı. Farklı vakıfların farklı yönetim şekilleri ve organları var. Size önerim mütevelli + yönetim kurulu modelinden sapmayın, işleri karıştırmayın. En temel yapı bu.

 

3. Vakıf kurulurken

Vakıf kurulma aşamasında ilk yapmanız gereken bir senet hazırlamanız. Vakıfların derneklerden farkı, kurumun nasıl yönetileceği senetle belirleniyor. Yani kendi yönetim işleyiş sisteminizi senette tanımlayacaksınız. Aşağıda bizim hazırladığımız senedi paylaşıyorum. Bu senet birçok uzmana gitti ve çoğundan “gördüğümüz en net ve güzel senetlerden biri” görüşünü aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da uygunluğu onaylandı. Temel olarak kullanmanızı öneririm.

 

Sonra bir malvarlığını vakfetme konusu var. Biz doğrudan nakit kullandık. En kolay yöntem bu. Bu para senette kuruluş işlemlerini yürütmek için görevlendirilmiş kişi tarafından bir bankaya yatırılıyor ve paraya vakıf kuruluşu için bloke konuyor. Buna dair de bir makbuz alınıyor bankadan. Bunu mahkemeye sunuyorsunuz başvuru sırasında.

 

Bir sonraki kuruluş adımınız senedinizi notere onaylatmanız. Tüm kurucuların imzaları gerekli. Noterlerde bu onay işini aynı gün yapmalısınız. Yani tüm kurucular o gün notere gelmeli ve imza atmalı. Kurucu sayısı çok olan vakıflar için oldukça sıkıntılı bir süreç. Size önerim tüm kurucular seçeceğiniz iki kurucudan birine (en çok koşturacak kişiler) vekaletname versin. Vekaletnamelerin süresi olmasın ya da uzun süreli olsun ve tadil senedi düzenleme yetkisini de vekillere versin. Böylece mahkeme düzeltme isterse tekrar herkes notere gelmek zorunda kalmasın. Yoksa süreç oldukça zahmetli hale gelebilir.

 

4. Mahkeme süreci

Mahkemeye başvurmak ve süreç oldukça kolay. Bir avukata ihtiyacınız yok. Bölgenizdeki asliye hukuk mahkemesine bir dilekçe veriyorsunuz ve davanız başlıyor. Dilekçeye bir adet noter onaylı vakıf senedi, kuruluş parasının bloke edildiğine dair banka dekontu ekliyorsunuz ve süreç başlıyor. Mahkeme Vakıflar GM’den görüş soruyor. Bir değişiklik isteği olursa VGM’den size bildiriliyor ve değişikliği yeniden ek senet olarak yapıyorsunuz noterde. Sonra tekrar mahkemeye gidiyorsunuz ve süreç ilerliyor. Mahkeme OK dediği anda top VGM’de. Onlar da mahkeme kararını temyiz etmezlerse sizi tescil ediyorlar ve vakfınız kuruluyor.

 

Süreç kabaca böyle. Örnek vakıf senedini de ekliyorum ve yazıyı bitiriyorum.

 

Bahtiyar Kurt, Ankara, 8 Kasım 2012

 

 

Bu senet sadece örnektir. Bazı yerlerde notlarım var. Bunları parantez içinde italic ve büyük harfle verdim. XXXX yazan yerlere gerekli eklemeleri yapmalısınız.

 

 

XXXX VAKFI RESMİ SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

Madde 1.

Vakfın adı “XXXX”dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.
VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2.

Vakfın merkezi XXX İli, XXX ilçesinde olup, adresi XXXXX’dır. Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.
VAKFIN AMACI:

Madde 3.

Vakfın amacı, doğanın, çevrenin, biyolojik çeşitliliğin araştırılması ve korunması; sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının geliştirilmesi ve örneklenmesi; çevre ve doğayı ilgilendiren tüm sektörlerde etkili politika ve yaklaşımların geliştirilmesi ve toplumda bu konularda bilincin artırılmasına katkı verilmesidir. (BU BİZİM VAKFIN AMACI. SİZ KENDİNİZİNKİNİ YAZIN)
VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4.

Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

 1. Doğa, çevre ve biyolojik çeşitlilik konularında araştırmalar yapmak, bulguları paylaşmak;
 2. Yerinde uygulama çalışmaları gerçekleştirmek;
 3. Elde edilen verileri kamu kurumları, akademi, sivil toplum örgütleri ve genel kamuoyuyla paylaşmak; bu doğrultuda bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak, konferans, seminer, panel, festival vb. organizasyonlar gerçekleştirmek;
 4. Doğa, çevre ve biyolojik çeşitlilik konularına doğrudan bağlantılı kültür, sosyo-ekonomi, tarım, ormancılık, turizm, balıkçılık vb. diğer sektörel alanlarda faaliyetler yürütmek;
 5. Doğa, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirmek;
 6. Genel kamuoyunda bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütmek;
 7. Enstitü, akademi, vb. kurumları kurmak ya da kurulmasına ortak olmak;
 8. Yazılı, süreli veya süresiz basın yayın vb. araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak olmak;
 9. Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek;
 10. Çalışma kurulları kurmak ve işletmek;
 11. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri gerçekleştirmek.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5.

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6.

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan XXXXX (YAZIYLA XXXX) liradır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7.

Vakfın organları şunlardır:

a)     Mütevelli Heyet

b)    Yönetim Kurulu

c)     Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8.

Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşan 5 kişidir.
Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere yönetim kurulunca teklif edilen ve mütevelli heyet tarafından kabul edilen kişiler seçilir. Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar, mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilir.
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9.

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,

i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10.

Mütevelli heyet;

İlk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar; Mütevelli heyet olağan olarak senede bir kere toplanır.

Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur.

Mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçü (3/5) ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının beşte ikisinden (2/5) az olamaz.

Mütevelli heyette kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının beşte üçüdür (3/5).
YÖNETİM KURULU:

Madde 11.

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

 

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

 

Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 2 olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12.

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular;

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar;

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar;

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar;

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir;

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir;

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar;

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar;

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular;

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir;

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar;

I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13.

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14.

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe tümü kendi içinden veya yalnız biri dışarıdan olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca mütevelli heyetten olmak üzere 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
HUZUR HAKKI:

Madde 15.

Kamu görevlileri dışında yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar;

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınacak hibeler.
VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17.

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri (1/3) yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakfın mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisiyse (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır.

 

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi üzerine mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5) onayı ile yapılır.
VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19.

Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

 

Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

 

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının beşte dördünün (4/5) onayı ile mümkündür.
Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.
VAKIF KURUCULARI:

Madde 20.

Vakıf kurucularının adı, soyadı alfabetik olarak verilmiştir.

1-

2-

3-

4-


GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1.

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1-

2-

3-
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2.

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere XXXXXX (KURUCULARDAN BİRİ) yetkili kılınmıştır.

 

Ek 1 – İlk Mütevelli Heyet Listesi

 

1-

2-

3-

4-

5-

 

Reklamlar

101 thoughts on “Vakıf Kurarken Nelere Dikkat Etmelisiniz

 1. İşte bu ya, Adam gibi bir çalışma olmuş, elleriniz dert görmesin, Teşekkür ederiz efendim.

 2. bildiklerinizi paylaşarak, aynı konuda ne yapacağını bilmek isteyenlere ciddi yardım oldu. teşekkürler.. bir okul gubu içerisine üyeler ilgilendirmek için bu bilgileri yayımlamak, paylaşmak konusunda sakınca varmı? s.karaca

 3. Merhabalar bilgiler cok guzel gercekten peki vakfın merkez binasında ki diger daireler de oturan şahıslardan bunun icin izin almak gerekir mı ?

 4. Bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Bi sorum olacaktı size. süreç ne kadar zaman aldı acaba. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Necati Bey. Süreç bulunduğunuz bölgedeki mahkemelerin yoğunluğu ve konuya aşinalığııyla ilgili. En az 3 ay sürecektir. Senediniz ne kadar temiz olursa süreç de o kadar kısa olur. Kolay gelsin.

 5. Bahtiyar bey, yol gösterici bir paylaşım olmuş. Bankaya yatırılacak en az miktar veya gayri menkul-menkul değeri ne olmalıdır?

  • Her yıl asgari bir miktar vakıflar GM tarafından belirleniyor. Biz kurarken 60 bin tl idi. İnternet sitelerinden öğrenebilirsiniz. Mal varlığının da en az o kadar olması gerek. Bunun için eksperler gelip değerlendirme yapıyor. Son karara mahkemenin. Ama en kolayı nakit. İyi günler. Bahtiyar

   • Teşekkürler. VGM nakit 50.000 TL olarak söylüyor. İlginize

   • Bu paranın nekadarı hesapa tutuluyor şirket kuruluşlarında yüzde ile belirtilen bir oran vardı %20 veya 30 gibi bir rakamdı demirbaş lar belirtilmiyor mu bunlar faturası ile bu kuruluş bedeline geçiyor mu? ve de son olarak muhasebe işleri nasıl oluyor vergi dairesi filan bir mali müşavirin tutması gereken defter kayıt vs durumu ?

   • Paranın tamamı bankada bloke oluyor. Vakıf resmen kuruldupunda da tamamı serbest kalıyor. Vakıf kurulunca zaten vakıflar bölge müdürlüğü sizlere ciddi bir bilgilendirme yapıyor. Defterler bildirimler vb. Konusunda tüm bilgileri edinmiş oluyorsunuz.

 6. Bahtiyar bey merhaba,
  Vakıf kurarken üye sayısının belli bir sınırı varmıdır, yada yönetim kaç kişi en az yada en fazla

 7. Birde bahtiyar bey ,

  Vakıf kurarken vakfın en az mali yapısı yani bankada bulundurması gereken para ne kadardır

 8. Bahtiyar Bey. Merhaba paylaşımınız için çok teşekkürler. Bir kaç sorum olacaktı. 1) Vakıf kuruluş aşamasında mütevelli heyeti ve yönetim kurulunun hemen hemen aynı olması sıkıntıya yol açıyor mu ? 2) Vakıftan sorumlu olacak Genel Müdür veya Genel Sekretere maaş bağlanıyor mu ? 3) Genel Sekreter veya Genel Müdür Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunda bulunabiliyor mu ? 4) Vakıfta çalıştırılmak üzere alınan Grefiker, Muhasebe Elemanı, Temizlik Görevlisi v.s. maaş ve sigortalarını vakıf mı belirliyor ? Şimdiden çok teşekkürler.. Saygılarımla..

  • Bahtiyar bey paylaşımınız çok net teşekkür ederim ancak ben bu vakıf şirketini tek başıma kuramazmıyım ? Çevremde bu iş ile uğraşacak kimsem yok. 3 yıldır üzerinde çalışıyorum her şeyim net ancak tekim nasıl yapmalıyım birde ticari bir batak yaşadım bankalar,vergi,SSK vs. Beni etkilermi ? Teşekkürler….

 9. İyi günler Bahtiyar Bey
  Bu satırları Almanya’dan yazıyorum,Nasip olursa Sapanca’daki arsama (5350 M2) yaşlılar ****** lı Huzur evi (REZİDANS) olarak hizmet verecek bir inşaata başlıyacam bu işletmeyi YEŞİL SAPANCA HUZUR VAKFI adı altında tescil ettirip sizin yazınızdaki Vakıf kurma ### faydalana bilirmiyim
  Yukarıda yazdığınız Vakıf Kurma bilgileriniz bana bir yol gösterdi..

  cevabınıza şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim
  Bülent Tezsay

 10. Bahtiyar Bey vgm belirlediği asgari miktarı nakden yatırmamız yeterlimidir?ayrıca bir akar olması gereklimidir?

 11. yani vakıf için hiçbir iktisadi teşebbüsümüz olmasksızın( başlangıçta nakden yatırılan miktar daha sonrasında aylık-yıllık ailece bağışlarımız dahilinde )sadece aile olarak fakir çocuklara yaptığımız bağışları vakıf bünyesinde yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırabilirmiyiz?

  • Öncelikle sadece nakdi olaracak miktar yeterli. İllaki bir akar olmak zorunda değil. Bahsettiğiniz tarz bir yardım için sadece vakıf yeterli. İşletmeler vakfa gelir getirecek kar amaçlı girişimler işin gerekli. Umarım yanıtlayabilmişimdir.

 12. çok değerli bir bilgi paylaşımı çok teşekkürler Bahtiyar Bey..benim de bir sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim..3 kişi ile vakıf kurmak mümkün müdür???en az kişi sayısı diye bir kısıtlama var mıdır?? ilginize ve emeğinize sağlık..
  teşekkürler

 13. Bencede çok faydalı olmuş . Net anlaşılır bir çalışma . Bahtiyar bey teşekkurler.

 14. Bahtiyar bey bu bilgileri bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ederim uzun bi zamandır engelli kardeşlerimiz için bir vakıf kurmayı düşünüyordum nasıl kurulmasıyla ilgili internetten arastirmak istedim ve sizin bu güzel bilgilerinizi gördüm çok şükür elinize emeğinize sağlık tekrar teşekkür ederim

 15. Bahtiyar bey ben tek başıma veya ikinci bir kişiyle vakıf kurabilirmiyim, en az kişi sayısı var mıdır?Teşekkürler

  • Merhaba. Tek başınıza kurmanız mümkün. Ancak yönetmek için yani mütevelli heyeti için daha çok insana ihtiyacınız olacaktır. Bunun alt limitini bilmiyorum. Vakıf lar genel müdürlüğünü arayıp öğrenmek çok kolay.

   İyi günler

 16. Herşey için teşekkür ederiz Bahtiyar bey ,Allahımız hayırlı hizmetler için
  bizede vakıf kurmak nasib eder inşallah.

 17. Kolay gelsin, öncelikle teşekkür ederim yayınınız için, sorum şu mütevelli heyeti üyesi olmak için gerekli evrakların tam listesi… nufus, sabıka kaydı vs vs.

  • Merhaba. Blog ile neyi kastettiniz bilemedim. Vakıf ile dernek çok farklı. Biri demokrasi temelli. Bir fikrin etrafında toplanan insanlar. Yani dernek. Vakıf tamamen finans temelli. Bir mal varlığını bir konuya adamak ve develletin yapmakla yükümlü olduğu işleri yapmak için devletten onay almak. Bu doğrultuda karar vermek gerek.

 18. Bahtiyar bey devlet memurlarının vakıf mütevelli heyetinde veya yönetim kurulunda görev aldığında; sendikalar gibi görevli izinli sayılıyor mu?

 19. Merhabalar size danışmam gereken bir kaç husus var eğer müsaitseniz mail yoluyla benimle iletişime geçer misiniz ?kenansimsek1@yandex.com saygılarımla.

 20. Bahtiyar Bey iyi günler, öncelikle faydalı paylaşımınız için şahsım adına teşekkür ederim. Benim sorum, vakıf resmen kurulduğunda bankada bloke halinde olan paranın çözülmesi hakkında… Vakıf işleyişine devam ederken bankada para bulundurma zorunluluğu var mıdır?(aynı kuruluş aşamasındaki gibi?) ayrıca bloke çözüldüğünde bankadaki para, yönetim kurulu kararıyla mı yoksa mütevelli heyetinin aldığı karar ile mi çekilebiliyor?

  • Rica ederim. Vakıf kurulduktan sonra bloke kalkıyor. Sonrasında bir para bulundurma zorunluluğu yok. Parayı kira vb. Gibi rutinler için kulllanmak gerektiğinde herhangi bir karara gerek yok. Ama daha belirgin bir harcama için YK kararı gerekli. Hangi konularda YK kararı gerekli olduğu biraz Vakfın pratikleriyle ilgili.

 21. Bahtiyar bey bilgiler çok faydalı teşekkür ederiz. Dava açarken mütevelliden bir kişi yetiyor mu? Yoksa hepsi mi davacı konumunda oluyor? Vekaleten bir mütevelli diğer mütevelliler de dava açabiliyor mu?

 22. Süper bir anlatım. Tskler. Bende bir vakıf kurmayı düşünüyorum bilgiler oldukça işime yaradi

 23. Acaba vakıf senedi imzalanması için, kurucular farklı bir kişiye (kurucu olmayan) vekalet verebilirler mi? yoksa en azından bir kurucu noterde bulunması gerekli midir?

 24. Bankaya konulacak para miktarindan ve surecin zaman araliginda n bahsedilmemis..ortalam zaman normal sartlarda? Ve ozellikle bankaya konulacak miktarin akibeti..direk gidip bankaya vakifismini solemek yeterli olmaz gibi banka evrak ister .. ve miktar ne kadar soradan bu miktar devamli oradamo kalacak.
  Tsk

  • Merhaba ben sadece kendi deneyimimi yazdım. Amacım tastamam bir rehber hazırlamak değildi.

   Bankaya yatacak miktar her yıl vakıflar genel müdürlüğü tarafından belirleniyor. İnternet sitelerinden öğrenebilirsiniz. Vakıf tescil edilince yatan miktarı kullanıyorsunuz.

 25. iyi günler bahtiyar bey. Biz piyasa değeri 75.000 tl olan bir araç üzerinden vakıf kuruluşu yapmak istiyoruz. Aracı vakıf üzerine yine banka üzerinden mi yoksa trafik tescil üzerinden mi rehin yapmamız gerekiyor . teşekkürler

 26. Merhabalar
  Bahtiyar Bey öncelikle teşekkürler bilgiler için tamamen eksiksiz ve kapsamlı bi yazı olmuş. Bende İstanbul da Karaköy de DERNEK ve VAKIF lara hizmet veriyorum http://www.dernekciler.com 0541 353 57 87 şimdiden teşekkürler Başarılar

 27. Merhaba
  Urlada daha önce böyle bir işlem noterde yapılmamış. Eğer mümkünse vekalet örneğine ihtiyacımız var ya da siz hangi noterle çalışmıştınız oradan örnek isteyelim.
  Sevgilerle

 28. Bahtiyar bey,
  Bu yazıyı kamuoyuna açarak vakfetmiş olmuşsunuz. Soru cevaplarda öyle.
  Bir yıldır kafamda büyüttüğümüz vakf kurmanın o kadar zor olmadığını sizden öğrenmiş olduk. Allah razı olsun

 29. bildiğim kadarıyla mahkeme 3 adet vakıf senedi istiyor. biri mahkemede kalıyor, biri vakıflar genel müdürlüğüne gidiyor, diğeri vakfa veriliyor.

 30. Merhaba yazınız için teşekkür ederim de size nasıl ulaşabilirim bir kaç detay mevcut kafamda Bahtiyar Bey iletişime geçebilirsem çok iyi olacak. iyi çalışmalar

 31. Merhaba ACİİLL cevap verir misiniz?

  Tapu baskası üzerıne ıpoteklı, o tapu vakfın üzerıne mı ğececek yoksa o tapuyu olduğu gibi kiralayabılır mıyız? ikinci soru bankaya ne kadar para bloke edılıcek? Ve senetten harıç istenen evrak var mı?

 32. merhaba bankaya vakıf için parayı bloke ederken yazılması gerekenler nedir dekont örneği var mı

  • Merhaba Yeşim Hanım. Çok uzun yıllar oldu Vakfı kuralı. Bu detayı hatırlamıyorum. VGM genel merkezdeki avukatlara danışmanızı öneririm, işiniz garanti olsun. İyi günler. Bahtiyar

 33. merhaba;
  vakıfların tutmakla yükümlü olduğu karar defteri için, diğer karar defterleri gibi her yıl ara tastiki yaptırmak zorunda mıyız ?
  şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

 34. Merhaba Bahtiyar bey ;
  Sizlere birkaç sorum olacaktı.
  1)Mütevelli heyet ,yönetim kurulu,denetim kurulu minimum kaç kişiden oluşur?
  2)Denetim kurulu olmadan olur mu?
  3)Minimum ne kadar bloke olması gerekir?
  4)Vakıf olarak vergiyle ilişkisi nedir?
  Şimdiden teşekkür ederim.

 35. Selamlar vakfı mütevelli heyeti olmaksızın sadece yönetim kurulu ile yönetebilir miyiz?

 36. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaşmıssınız,elinize sağlık benim birksç sorum olacak size nasıl ulaşabilirim

  • Yorumunuz için çok teşekkürler. Göreceğiniz üzere oldukça eski bir yazı. Size güncel bilgilerle yardımcı olmam çok zor. Ben sadece kendi deneyimimi yazmıştım, konunun uzmanı değilim. İyi günler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s